logo kominictvi  label kominictvi

Nařízení vlády a znění nového zákona o HZS

 

Nařízení vlády č. 91/2010 účinné od počátku roku 2011 je od ledna roku 2016 nahrazeno ZÁKONEM č.: 320/2015 sb. o hasičském záchranném sboru

 

1. lednem 2011 vešlo v účinnost a povědomí občanů nové nařízení vlády č.91/2010 Ministerstva vnitra o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, nikoli už formou vyhlášky, jak tomu bylo v letech předešlých, ale formou nařízení vlády. Toto je počínaje lednem 2016 nahrazeno zákonem č.: 320 sb, jenž implementoval původní nařízení, které je nyní součástí této právní normy a veškerá kominická činnost se od účinnosti tohoto zákona řídí platnou, prováděcí vyhláškou. Pro obě strany (řemeslník - klient) tak vyplívají nová práva i povinnosti. Porušení, nebo nedodržení těchto specifických povinností na obou stranách, s účinností této právní normy bude hasičský záchranný sbor POKUTOVAT.

Přesné znění nového zákona na straně 4319 část třetí, § 43 čtěte ZDE

 

U spotřebičů na pevná a kapalná paliva do 50 kw jmenovitého výkonu, (což se týká většiny obyvatel) které jsou napojeny na jakoukoli dutinu odvádějící od spotřebiče spaliny do volného ovzduší se tato dutina nazývá spalinovou cestou (dále jen SC) a podléhá jednou ročně pravidelné kontrole kominickou firmou a musí být 3x ročně čištěna, z toho 2x lze postupovat svépomocí, ale jednou ročně musí tuto SC vyčistit kominická firma. Ze strany kominické firmy lze oba tyto úkony, tedy vyčištění a kontrolu provést při jediné návštěvě u zákazníka, tzn. v jednom dni. U SC od spotřebičů na plynná paliva je povinnost vyčištění a kontroly SC jednou ročně. V případě, že je na SC napojen spotřebič o výkonu nad 50 kw je nutno SC čistit 2x ročně (pevná paliva) a 1x ročně (kapalná a plynná). Stejně tak je povinností pravidelná kontrola kominickou firmou jednou ročně. Lhůty čištění a kontrol si můžete stráhnout ZDE:

Každá zpráva o kontrole obsahuje zákonem dané náležitosti, které je kominická firma povinna do ní patřičně zaznamenat a musí být opatřena razítkem kominické firmy a podpisem odborně způsobilé osoby, která kontrolu, popřípadě čištění v daném objektu provedla. Na jednu spalinovou cestu lze vystavit jednu kontrolní zprávu. Nelze vystavit jeden protokol na více spalinových cest v jednom objektu.

Některá média při ohlašování tohoto zákona zcela mylně informovala veřejnost, že je povinností každého občana, který užívá komín k odvodu spalin od spotřebiče revize SC s následnou revizní zprávou. Revize spalinové cesty je zcela odlišná činnost, která se provádí pouze v následujících případech: čl.:34 dané vyhlášky.

Tato revizní zpráva má odlišné náležitosti a musí být opatřena úředním razítkem revizního technika spalinových cest.

 

 

 

 
Naši partneři / spolupracujeme
Počítadlo návštěv